Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

από Ελίνα Θεολόγου & Βαρβάρα Κοντοσάκου
στον Γεώργιο Μαρή Γεωπόνο, κάτοικο Νομού Λασιθίου

- Ποια είναι οι μορφή της γεωργίας σήμερα στην Χώρα μας;
          Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η γεωργική παραγωγή στη χώρα μας διαχωρίζεται σε:
          • Συμβατική
          • Βιολογική ή οργανική και
          • Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (ΟΔΠ)
Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ είναι η μέχρι σήμερα ευρύτατα ασκούμενη γεωργική πρακτική, με ανεξέλεγκτη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με συνέπειες την ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά κυρίως την εμφάνιση χρόνιων σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο (καρκίνος, αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, βλάβες νευρικού συστήματος, κ.α.)
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ είναι ένας εναλλακτικός τρόπος γεωργίας όπου χρησιμοποιούνται βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας, δηλαδή μέθοδοι χωρίς την χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, χημικών ζιζανιοκτόνων ή κάθε είδους συνθετικών ορμονών.
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που συνδυάζει τα μέσα παραγωγής της βιολογικής γεωργίας, με τα ασφαλέστερα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία στο εξής θα επιτρέπονται. Χρησιμοποιεί μεθόδους καλλιέργειας και άλλα μέσα που έχουν σαν γνώμονα την ελάχιστη δυνατή χρήση τοξικών ουσιών, σε επιστημονική βάση. Είναι μέθοδος ευρέως αποδεκτή, φιλική προς το περιβάλλον και αειφορική.

-Σε τι υπερτερεί η βιολογική γεωργία έναντι των άλλων μορφών γεωργίας ;

       Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος παραγωγής τροφίμων η οποία σέβεται:

Τη Φύση
Οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία αποσκοπούν, εκτός της προστασία του καταναλωτή και του παραγωγού, στην προστασία του ίδιου του αγροοικοσύστηματος. Η άγρια ζωή (χλωρίδα και πανίδα) αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και απαραίτητο «συστατικό» της βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό, η απαγόρευση χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων και ανόργανων λιπασμάτων, ως στόχο έχουν την προστασία του αγροοικοσύστηματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 Τον υδροφόρο ορίζοντα
Η απορροή των ρυπογόνων χημικών φυτοφαρμάκων και η έκπλυση, κυρίως των ανόργανων νιτρικών λιπασμάτων, που χρησιμοποιούνται αλόγιστα στη συμβατική καλλιέργεια, ως αποτέλεσμα έχουν τη ρύπανση και τη σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Αντιθέτως, στη βιολογική γεωργία η απαγόρευση χρήσης ανόργανων λιπασμάτων και συνθετικών φυτοφαρμάκων, έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
 Το έδαφος
Η μονοκαλλιέργεια η οποία ως γνωστό εξαντλεί τα εδάφη, δεν εφαρμόζεται στην βιολογική καλλιέργεια. Αντιθέτως, στη βιολογική γεωργία είναι απαραίτητη η εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος αμειψισποράς, το οποίο, σε συνδυασμό με την χλωρή λίπανση του εδάφους και τη χρήση οργανικών ουσιών, αποσκοπεί στη διατήρηση και την αύξηση της γονιμότητας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.
 Τα εκτρεφόμενα ζώα
Ο Γκάντι είχε αναφέρει κάποτε «Το μεγαλείο της ανθρωπότητας και η πρόοδος της ηθικής μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που κάθε κοινωνία μεταχειρίζεται τα ζώα της».
Η βιολογική κτηνοτροφία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διαβίωσης και γενικότερα στην ευζωία των ζώων. Για τον λόγο αυτό, στη νομοθεσία που διέπει την βιολογική εκτροφή των ζώων, προβλέπονται αυστηροί κανόνες σχετικά με τις συνθήκες σταβλισμού, την απαίτηση πρόσβασης των ζώων σε υπαιθρίους χώρους άσκησης και βοσκοτόπους, στις συνθήκες υγιεινής των ζωών καθώς και στον τρόπο μεταφοράς και σφαγής τους.
 Την υγεία των παραγωγών
Που αποφεύγουν την επαφή με τα επικίνδυνα χημικά - συνθετικά παρασιτοκτόνα, τα οποία, αποδεδειγμένα, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου.
 Την ελληνική ύπαιθρο
Καθώς αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων πολλών Ελλήνων παραγωγών, δίνοντάς τους την ευκαιρία πρόσβασης σε νέες αγορές.

-Τι ακριβώς είναι η βιολογική γεωργία;

       Η βιολογική γεωργία είναι η ήπια μέθοδος παραγωγής τροφίμων όπου για την καλλιέργεια των φυτών απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, ορμονών κ.τ.λ., ενώ χρησιμοποιούνται υλικά που απαντώνται στη φύση, όπως ορυκτά, φυτικά υπολείμματα και κοπριά. Η βιολογική μέθοδος παραγωγής λαμβάνει μέριμνα για τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους υιοθετώντας μια σειρά τεχνικών, όπως κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών), αγρανάπαυση (ή ακαλλιέργεια), χλωρή λίπανση, εφαρμογή ζωικής κοπριάς ή άλλων οργανικών υλών.

-Με ποιο τρόπο γίνεται η αντιμετώπιση των παθογόνων στη βιολογική γεωργία;
          Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών βασίζεται αφενός μεν στη λήψη προληπτικών μέτρων (καλλιέργεια κατάλληλης ποικιλίας, αμειψισπορά, λήψη μέτρων για διατήρηση ή/και ενίσχυσης της δράσης φυσικών εχθρών, κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές κτλ), αφετέρου δε, στην εφαρμογή κατάλληλων - μη χημικών- φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται από τη νομοθεσία η οποία διέπει την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα χαλκός, σκευάσματα θείου, φυσικά εντομοκτόνα, χρήση μικροοργανισμών ή ουσιών που παράγονται από μικροοργανισμούς κτλ. Ο έλεγχος των ζιζανίων γίνεται μέσω της κατεργασίας τους εδάφους, της εφαρμογής κατάλληλου προγράμματος αμειψισποράς, τη χρήση καταστροφέα ή τη χρήση φλόγας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ τα βιολογικά προϊόντα που για την παραγωγή τους δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ή ορμόνες, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος, έντονο χρώμα και ωρίμανση μπορούν να αναγνωριστούν από τις ενδείξεις που φέρουν στη σήμανσή τους (ετικέτα) και το Πιστοποιητικό Προϊόντος που τα συνοδεύει.

-Σε τι υπερτερούν τα βιολογικά προϊόντα έναντι των άλλων συμβατικών προϊόντων;
       Τα προϊόντα αυτά είναι ανταγωνιστικά και πωλούνται συχνά σε υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά και αυτό μπορεί να οφείλεται:
 • στο υψηλότερο κόστος παραγωγής ( π.χ. οργανικά λιπάσματα, μηχανικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων),
• στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών λόγω της εκτατικής φύσης τους,
• στη μικρή προσφορά που δεν καλύπτει επαρκώς την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. νωπά κηπευτικά)
• στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων.

-Από που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος βιολογικά προϊόντα;
         Η πρόσβαση του καταναλωτή σε βιολογικά προϊόντα, είναι πλέον απλή. Βιολογικά προϊόντα μπορούν να βρεθούν σε:
• Λαϊκές Αγορές βιολογικών προϊόντων.
• Σούπερ-Μάρκετ και καταστήματα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων
• Σούπερ-Μάρκετ συμβατικών προϊόντων με «γωνιές βιολογικών»
• Καταστήματα λιανικής πώλησης συμβατικών προϊόντων με «γωνιές βιολογικών»
• Άλλες επιχειρήσεις, όπως, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, duty-free κ.τ.λ.

Μαρής Γεώργιος
Γεωπόνος ΤΕ, MSc “Γεωργία & Περιβάλλον” Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου